Chestiuni Generale privind livrarea autorulotelor prin aceasta intelegand predarea si preluarea autorulotelor inchiriate.

Livrarea autorulotelor inchiriate se va realiza la Adresa: Strada Eclipsei, Nr. 111 Popești Leordeni, Ilfov, Romania.

La cerere si in functie de disponibilitatea unui sofer, se poate asigura livrarea la adresa indicata de catre dumneavoastra contra unei taxe de livrare stabilita de comun acord in functie de urmatoarele: numarul de kilometri pana la locul de livrare, livrarea in week-end sau in timpul zilelor lucratoare si alte elemente precum posibilitatea de a asigura cazarea soferului, costurile de transport pentru intoarcere ale soferului etc.

Pentru detalii privind Livrarea va rugam sa ne contactati la Telefon: +40 752 768 000

 

Livrarea autorulotelor:

 

Procedura de predare şi preluare a Bunului închiriat se va efectua în prezenţa unei persoane împuternicite de Locator şi în prezenţa Locatarului. Cu titlu de excepţie, Locatarul poate fi substituit de o persoană desemnată de acesta, însă

 

Locatarul renunţă la invocarea unor alte aspecte suplimentare faţă de cele indicate de persoană desemnată de acesta. Absenţa nejustificată a Locatarului sau a unei persoane desemnate de acesta nu va împiedica derularea Procedurii de restituire a Bunului închiriat de Locatar către Locator.

 

Procedura de preluare a Bunului închiriat de Locatar de la Locator se va derula potrivit următoarelor reguli:

 

Preluarea se va face în prima zi de închiriere, în intervalul orar 08:00 – 12:00 sau cu o zi anterioară primei zile de închiriere, în măsura în care Bunul închiriat este disponibil şi în stare corespunzătoare pentru o nouă închiriere, în intervalul orar 14:00 – 18:00, ora exactă de preluare fiind stabilită de Părţi cu cel puţin 1 (una) zi înainte de preluare.

Bunul închiriat va fi preluat de la adresa din strada Eclipsei nr. 111, Popeşti – Leordeni, judeţul Ilfov./ Bunul închiriat va fi preluat de Locatar de la adresă stabilită de comun acord de Părţi.

 

Preluarea se va face la lumina zilei şi în condiţii meteo care permit verificarea stării Bunului închiriat şi a documentelor, obiectelor, echipamentelor şi accesoriilor din sau care privesc Bunul închiriat.

 

Locatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Locatarului Bunul închiriat şi documentele, obiectele, echipamentele şi accesoriile din sau care privesc Bunul închiriat în stare bună de funcţionare. Bunul închiriat trebuie să fie într- o stare bună de funcţionare din punct de vedere mecanic. Bunul închiriat şi obiectele, echipamentele şi accesoriile din sau care privesc Bunul închiriat vor fi puse la dispoziţa Locatarului în stare de curăţenie corespunzătoare.

 

Locatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Locatarului Bunul închiriat cu rezervorul de combustibil plin, cu rezervorul de apă neutilizată plin, cu rezervorul de apă utilizată gol şi cu caseta WC goală.

 

Locatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Locatarului următoarele documente:

 

 1. Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului referitor la Locator;
 2. Certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
 • rocedura de restituire a Bunului închiriat de Locatar către Locator se va derula potrivit următoarelor reguli:

 

Predarea autorulotelor:

 

Bunul închiriat va fi predat în ultima zi de închiriere, până la ora 16:00, ora exactă de predare fiind stabilită de Părţi cu cel puţin 1 (una) zi înainte de restituire.

 

Dacă Locatarul doreşte să restituie Bunul închiriat înainte de ultima zi de închiriere, Locatorul va fi anunţat cu cel 24 de ore înainte de momentul de restituire propus de Locatar. In acest caz, acesta nu are nicio pretenţie cu privire la suma achitată cu titlu de chirie. Nu va restituită Locatarului nicio sumă achitată de acesta cu titlu de chirie.

 

Bunul închiriat va fi restituit la adresa din strada Eclipsei nr. 111, Popeşti – Leordeni, judeţul Ilfov./ Bunul închiriat va fi restituit de Locatar la adresă stabilită de comun acord.

Orice întârziere la restituirea Bunului închiriat se comunică, ca regulă, cu cel puţin 24 ore înainte de ora stabilită de Părţi ca fiind cea la care se va preda bunul.

 

Prelungirea Perioadei de închiriere este posibilă numai cu acordul Locatorului şi numai dacă nu există alte impedimente referitoare la disponibilitatea Bunului închiriat (de , existenţa unor altor raporturi juridice încheiate cu terţi ce implică utilizarea Bunului închiriat), aplicându-se tariful/zi aferent perioadei în care se prelungeşte Perioada de închiriere. In acest caz, plata integrală se va efectua prin transfer bancar, la datele arătate la art. 4.6. din Contract, în termen de 24 ore de la momentul la care Părţile au decis să prelungească perioada de închiriere.

 

Cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, pentru întârzierile referitoare la restituirea Bunului închiriat se vor aplica următoarele reguli:

 

 1. Dacă întârzierile nu depăşesc o oră, nu se vor percepe taxe suplimentare;
 2. Dacă întârzierile depăşesc o oră, dar nu depăşesc 24 ore, se va percepe o taxă suplimentară de 100 euro/oră;
 3. Dacă întârzierile depăşesc 24 ore, se va percepe o taxă de 1000 euro. Suplimentar, Locatorul va putea prelua Bunul închiriat prin mijloace proprii şi cu acordul organelor competente (de , organele de Poliţie). In aceste condiţii, toate costurile avansate pentru preluarea Bunului închiriat vor fi suportate de Locatar.

 

Preluarea se va face la lumina zilei şi în condiţii meteo care permit verificarea stării Bunului închiriat şi a documentelor, obiectelor, echipamentelor şi accesoriilor din sau care privesc Bunul închiriat.

 

Cu ocazia restituirii Bunului închiriat de Locatar către Locator, Părţile vor întocmi Procesul – verbal de predare – primire – Anexa 3 la Contract, în care vor consemna îndeplinirea/neîndeplinirea cerinţelor legate de Bunul închiriat, de documentele, de obiectele, de echipamentele şi de accesoriile din sau care privesc Bunul închiriat (inclusiv cheile), precum şi eventuale situaţii concrete apărute în cursul derulării Contractului. Locatarul este obligat să declare toate situaţiile cunoscute care ar putea conduce la pretenţii ulterioare din partea terţilor, la sancţiuni aplicate sau care ar putea fi aplicate de organele competente.

 

Starea de curăţenie trebuie să permită verificarea stării Bunului închiriat şi a documentelor, obiectelor, echipamentelor şi accesoriilor din sau care privesc Bunul închiriat. In cazul în care este necesară o curăţare profesională pentru a verifica starea Bunului închiriat şi/sau a obiectelor, echipamentelor şi accesoriilor din sau care privesc Bunul închiriat, întocmirea Procesului – verbal de predare – primire se va face în 2 zile lucrătoare de la momentul predării, după efectuarea curăţeniei necesare pe cheltuiala Locatarului.

 

Locatorul va verifica cu atenţie:

 1. starea Bunului închiriat şi a documentelor, obiectelor, echipamentelor şi accesoriilor din sau care privesc Bunul închiriat (inclusiv cheile) pentru a se asigura că acestea sunt într-o stare bună de funcţionare şi curăţenie, astfel cum au fost predate Locatarului, cu excepţia uzurii normale.
 2. dacă rezervorul de combustibil este plin, dacă rezervorul de apă utilizată este gol şi caseta WC este goală. Nu este necesar ca rezervorul de apă neutilizată să fie plin.
 • existenţa documentelor prevăzute la 13.2. lit. g) din Contract.
 1. In măsura în care Locatorul va identifica neregularităţi, Locatarul va achita următoarele sume, cu titlu de daune – interese:
 2. In caz de pierdere sau deteriorare a cheilor, Locatarul va achita suma de 200 euro;
 3. In caz de miros persistent de fum de ţigară, Locatarul va achita suma 500 euro;

In cazul în care rezervorul de combustibil nu este plin (cu excepţia absenţei unei cantităţi de 5 litri de combustibil), Locatarul va achita suma de 120 euro;

 1. In cazul în care rezervorul de apă utilizată nu este gol, Locatarul va achita suma de 50 euro; In cazul în care caseta WC nu este goală, Locatarul va achita suma de 50 euro;
 2. In caz de pierdere sau deteriorare a documentelor în original referitoare la Bunul închiriat, Locatarul va achita suma de 200 euro/document.
 3. Locatarul rămâne răspunzător faţă de orice alte daune, în condiţiile prezentului Contract. Locatarul rămâne răspunzător faţă de orice alte obligaţii, în condiţiile prezentului Contract. m. Suma datorată, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în prezentul contract, va fi evaluată de către Locator şi va fi pretinsă în consecinţă. n. In măsura în care Locatarul nu achită sumele datorate rezultate din sancţiuni aplicate de organele competente potrivit legii şi Locatorul le achită în numele său, Locatarul este obligat să restituie Locatorului contravaloarea amenzii şi o taxă administrativă pentru demersurile efectuate în numele Locatarului, în cuantum de 100 euro.

 

Garanţia va fi restituită Locatarului în termen de 5 zile lucrătoare, dacă nu există motive pentru a fi reţinută integral/parţial de către Locator, respectiv dacă nu există sume datorate de Locatar Locatorului sau unor terţe persoane, potrivit prezentului Contract. p. Locatorul nu îşi asumă răspunderea pentru bunurile uitate în Bunul închiriat de Locatar sau de alţi pasageri. Locatarul este responsabil să verifice ca niciun bun proprietatea sa sau a altor pasageri să fie lăsat în Bunul închiriat. Cu toate acestea, în măsura în care se descoperă astfel de bunuri, Locatorul va încerca să contacteze Locatarul în vederea restituirii acestora. Dacă Locatarul nu se prezintă în termen de 10 zile pentru ridicarea acestora, bunurile vor fi distruse. Locatarul poate solicita livrarea acestora la o adresă dorită, sens în care va suporta costurile de transport.

 

Ai nevoie de mai multe informatii?

Ne poti contacta in sectiunea de contact.